top of page

Splošni pogoji poslovanja turistične agencije in 

Splošni pogoji športnih programov

Image by Ramin Talebi
POGOJI POSLOVANJA TURISTIČNE AGENCIJE MINI ŠPORT D.O.O.


Splošni pogoji poslovanja za turistične aranžmaje posredovane s strani turistične agencije MINI ŠPORT D.O.O., za blagovno znamko Mini Šport.


1. SPLOŠNA DOLOČILA


Ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O., v nadaljevanju AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O.) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih pod blagovno znamko Mini Šport posreduje AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O.. V kolikor je v posameznem programu glede katere koli točke teh splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo oziroma navedba v programu. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve agencije MINI ŠPORT D.O.O. in se nanjo nanašajo navedeni splošni pogoji.


2. PRIJAVA


Potnik se lahko prijavi na turistični aranžma, ki ga posreduje organ AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. v kateri koli poslovalnici AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O., preko spletne prijave, telefonske prodaje ali pooblaščene agencije. Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja, za večje skupine pa se sklene tudi pogodba. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki lahko nastanejo zaradi napačnih podatkov. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo točno navedenega aranžmaja, posredovano ustno ali v pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter ostalih udeležencev ali identifikacijo drugega plačilnega sredstva, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, pa tudi prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov oziroma Obligacijskega zakonika o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru posamezne prijave za turistični aranžma lahko potnik prepusti AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O., da mu poskuša najti sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim si bo delil namestitev. Ne glede na to mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi.


3. PLAČILO


Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo na blagajni AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ali pooblaščeni agenciji oziroma ko AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Na osnovi povpraševanja potnika AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. izvede informativno rezervacij oz opcijo največ štiri (4) dni. V tem času mora potnik poravnati vsaj 30 % cene turističnega aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja (akontacija). Rezervacija je potrjena, ko AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. prejme plačilo akontacije. V primeru neplačila ali nepravočasnega plačila akontacije se šteje, da je rezervacija stornirana oziroma odpovedana. Preostali del plača potnik najmanj 30 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu. V kolikor je rok do dneva odhoda krajši od 14 dni, mora biti rezervacija poravnana takoj v celoti. V primeru, da preostalega dela cene turističnega aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal turistični aranžma in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi turističnega aranžmaja po teh splošnih pogojih. Potnik lahko prejme napotnico/voucher šele po celotnem plačilu turističnega aranžmaja. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem turističnem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu), v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma turistični aranžma. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke, smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo, v kolikor ni v medsebojni pogodbi s pooblaščeno turistično agencijo dogovorjeno drugače.


4. CENE


Cene potovanja so določene s programom počitnic; potovanja, zimovanja ali letovanja ter veljajo od dneva objave programa. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najkasneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. O morebitni spremembi cene potovanja AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. potnika obvesti. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene neposredno na lokaciji turističnega aranžmaja. V tem primeru AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne nastopa kot organizator, pa tudi ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacije neposredno na lokaciji turističnega aranžmaja. S plačilom akontacije potnik izrazi sprejem ponudbe, zaradi česar se dana pisna ponudba šteje kot pogodba. Preostali del cene turističnega aranžmaja plača potnik najmanj 30 dni pred začetkom potovanja oziroma, kakor je navedeno v programu.

5. POSEBNE STORITVE


Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. V primeru, da so k posameznemu turističnemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni turističnega aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.


6. POTNIKOVA SPREMEMBA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA


Potnik lahko po sklenitvi pogodbe, s katero je rezerviral turistični aranžma, do 48 ur pred odhodom, spremeni svoje osebne podatke (ime, priimek in datum rojstva). V primeru spremembe AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. potniku zaračuna administrativne stroške v višini 16,00 EUR, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar turistični aranžma obsega tudi organiziran prevoz, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. Kot sprememba turističnega aranžmaja se smatra vsaka sprememba, ki povzroči izpis nove napotnice/voucherja. V primeru spremembe se upoštevajo prodajne cene, ki veljajo na dan spremembe. Sprememba turističnega aranžmaja, ki ne zahteva izpisa nove napotnice/voucherja, se ne zaračunava. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O., se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi s strani AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.


7. POTNIKOVA ODPOVED TURISTIČNEGA ARANŽMAJA
Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja, ki jo pisno po priporočeni pošti ali elektronski pošti posreduje Agenciji MINI ŠPORT. V tem primeru ima Agencija MINI ŠPORT pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, ko je potnik predložil odpoved:

do 45 dni pred odhodom ............................................................. - 20% cene aranžmaja
44 do 30 dni pred odhodom........................................................ - 30% cene aranžmaja
29 do 23 dni pred odhodom ....................................................... - 50% cene aranžmaja
22 do 15 dni pred odhodom ....................................................... - 80% cene aranžmaja
14 do 8 dni pred odhodom ......................................................... - 90% cene aranžmaja
od 8 do dneva odhoda, oz. po odhodu aranžmaja ........................ -100% cene aranžmaja

 

Stroške prijave ne glede na datum odpovedi zadrži Agencija MINI ŠPORT, ki znašajo 16,00 EUR in je vključeno v ceno aranžmaja. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik poslati pisno izjavo o odpovedi potovanja. Potnik lahko zamenjavo najde sam in je s tem upravičen do povračila vplačila, razen za morebitno razliko med višino prvotne pogodbene vrednosti in pogodbene vrednosti aranžmaja svoje menjave. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem le-to prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
 

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. v odstotkih od celotne cene turističnega aranžmaja, ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. lahko zaračuna potniku tudi vse dodatne dejanske stroške, ki jih je imela s prijavo potnika in jih zaradi odpovedi turističnega aranžmaja s strani potnika ne bo mogla povrniti. Za skupine se lahko odpovedni riziko s posebno pogodbo opredeli tudi drugače. Višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja, kadar AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja določeni drugače, veljajo pogoji, določeni v programu. 

Agencija MINI ŠPORT D.O.O. oziroma pooblaščena oseba AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. lahko zavrne napotnico oziroma voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih opojnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje, varnost ali premoženje sebe in/ali drugih udeležencev. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. bo uveljavljala vso škodo,ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzroči potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih opojnih substanc.


8. VREMENSKE,SNEŽNE RAZMERE ALI POSEBNI pogoji za EPIDEMIJE / Pandemije:

Vremenske (deževje, vročinski val, ...) ali snežne razmere niso razlog za odpoved potovanja sklenjenega v pogodbi-prijavnici. Agencija Mini Šport d.o.o. prav tako ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin (vreme, snežne razmere, naravne nesreče, tehnične ovire ...).
Tudi ostali neugodni vremenski vplivi, ki na kakršen koli način preprečujejo izvedbo programa, niso razlog za odpoved počitnic in ponudnik iz tega razloga kupcu ni dolžan vrniti kupnine za razpisani tabor oz. počitnice. Ker se večina programa na počitnicah - taborih izvaja zunaj, se program prilagodi glede na vremenske razmere.

V primeru razglašene EPIDEMIJE / PANDEMIJE veljajo posebni pogoji odpovedi. 

IZREDNE SITUACIJE, IZREDNI DOGODKI, IZREDNE RAZMERE ALI ODPOVED ZARADI VIŠJE SILE:

V primeru, da se v času med dnem prijave in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacije, ki program po svoji osnovni funkciji spremeni, oz. da prejmemo s strani pristojnih organov dodatna navodila/priporočila oz. omejitve, bomo le-te upoštevali in program po potrebi spremenili oz. dopolnili. Ob morebitni prepovedi izvajanja dela dejavnosti (primer: uporaba bazena, uporaba smučišča, posebnih rekvizitov, …), se v okviru programa izvedejo nadomestne aktivnosti, s čimer se ne spremeni finančna struktura oz. obveznost plačila programa.

V primeru, da se zaradi okoliščin oz. navodili pristojnih organov s programom v nobeni obliki ne more nadaljevati, lahko Agencija Mini Šport d.o.o. ta program odpove, za neizkoriščen oz. neizveden del programa, pa udeležencu prizna dobropis za istovrstno dejavnost v času in 1-letnem obdobju od dneva ponovnega pričetka izvajanja programov, ki se lahko v primeru, da bi tudi po preteku tega obdobja še naprej trajale izredne razmere, to obdobje tudi podaljša. 

Agencija Mini Šport d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo a prenosljivimi boleznimi v času udeležbe na programu oz. v času izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve.

9. ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA (RIZIKO ODPOVEDI)


Zavarovalno kritje ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA
Agencija Mini šport ima sklenjeno pogodbo za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja z Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.), kjer lahko potnik sklene zavarovanje turističnega aranžmaja. Zavarovanje je veljavno samo, če je premija plačana v celoti ob sklenitvi zavarovanja. Splošne pogoje zavarovanja potnik prejme na svojo e-pošto, objavljeni pa so tudi na spletni strani zavarovalnice www.evropsko.si/splosni-pogoji. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje. V kolikor je organizator turističnega aranžmaja druga turistična agencija, se lahko potnik odloči za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja pri Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d. d.) ali v skladu s splošnimi pogoji drugega organizatorja turističnega aranžmaja.

 

10. ODPOVED TURISTIČNEGA ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA


AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. si pridržuje pravico, da na podlagi veljavnih zakonskih predpisov odpove potovanje najkasneje 8 dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov določeno v programu. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. si pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi morala potniku povrniti škodo, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, za AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. pa so te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat podane/znane. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe dneva, časa in kraja odhoda na potovanje, če se spremeni letalski ali ladijski vozni red ali avtobusni ali vlak oz. zaradi nepredvidene višje sile. Prav tako lahko spremeni tudi smer potovanja, če se spremenijo bistveni pogoji potovanja (spremenjen vozni red, elementarne nesreče, nezanesljiv položaj na nekem območju itd.), na katere AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne more vplivati, brez posebne odškodnine. V teh primerih se AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ravna v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O., predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O.. V primeru, da AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru, da AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bila s programom zahtevana. O kakršni koli naknadni spremembi programa AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. potnika obvesti nemudoma. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov oz. drugih sredstev javnega prevoza, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da situacija na lokaciji turističnega aranžmaja AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. potnika namesti v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Organizator programa ima pravico do spremembe programa zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni možno predvideti, se jim izogniti ali jih kako drugače preprečiti. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki jih je potnik rezerviral, veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu. Kadar potnik odpotuje domov v jutranjih urah, mu kljub plačanemu »polpenzionu«, »polnemu penzionu« ali »all inclusivu« odpade pravica do povračila za zajtrk, kosilo ali večerjo. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

11. NAMESTITEV
Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure zjutraj oziroma se lahko v sobo vseli po 14. uri. V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali višje kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

 

12. SOBE


Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (enoposteljna soba, individualna uporaba sobe z več kot eno posteljo, pogled na morje, balkon, udobje, lega, orientacija, določeno nadstropje itd.), si bo sobo delil z drugimi popotnikom in bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za namestitev gostov v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu ali promocijskih materialih so le primeri sob. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v sobi z oznako 1/2+1 ali 1/2+2 mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo z enim ali dvema dodatnima ležiščema, pri čemer nastanitev tretje oziroma četrte osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo ali kavč, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Število sob tipa 1/2+1 ali 1/2+2, kjer ima en otrok do določenega leta starosti brezplačno bivanje je omejeno. Potnik je ob rezervaciji turističnega aranžmaja seznanjen z dejansko razpoložljivostjo teh sob. V kolikor AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. naknadno pridobi dodatne sobe tipa 1/2+1 ali 1/2+2, veljajo za te dodatne sobe drugačni popusti, s katerimi je potnik seznanjen ob rezervaciji. Višina popusta je odvisna od hotela.

13. KATEGORIZACIJA OBJEKTOV


Kategorizacije namestitvenih objektov so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, zato AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. zanje ne odgovarja. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. lahko ob posameznem objektu poda svojo oceno, ki je le informativne narave in je posebej označeno, da gre za oceno AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O.


14. POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven in ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je potnik dolžan na ta določila paziti sam in AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna Agencija Mini Šport d.o.o. po določilih, ki se nanašajo na potnikovo odpoved potovanja. V primeru, da potniku uredi vizum AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O., le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Šteje se, da si potnik vizum uredi sam, kadar agenciji ne dostavi potrebnih dokumentov za ureditev vizuma v roku, ki je določen v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, železniški, avtobusni) je potnik ob prijavi dolžan posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, za vse nastale stroške udeležencem potovanja odgovarja zgolj potnik sam.


15. CARINSKI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki v zvezi s tem nastanejo njemu, sopotnikom, AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. in drugim.


16. ZDRAVSTVENI PREDPISI
V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v katero so vpisana opravljena cepljenja. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za s tem povezane stroške.


17. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM
Za potovanja in počitnice z organiziranim avtobusnim prevozom so datumi in ure odhodov objavljeni v katalogu. V primeru letalskega prevoza prejme potnik obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom. V primeru spremembe datuma in ure odhoda potnik prejme obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.


18. PRTLJAGA
Za prevoz prtljage niso odgovorni organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so smuči, kolo, SUP, surf, golf oprema itd. mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer po navadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega ali cestnega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oziroma drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.


19. PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE
Večina hotelov svojim gostom omogoča parkiranje za osebni avto. Parkirišče in morebitno plačilo nista sestavni del turističnega aranžmaja, zato je potnik zanju dolžan poskrbeti sam. V primeru plačila parkirnine na mestu samem jo je potnik dolžan poravnati. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne odgovarja za poškodbe ali odtujitev avtomobila.


20. PREVOZI – TOČNOST PREVOZNIKOV
AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost AGENCIJE MINI ŠPORT D.O.O. je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza oziroma prevoznega sredstva.


21. PREVOZI – OKVARA VOZIL
V primeru okvare vozila se prevoznik zavezuje, da bo priskrbel nadomestni prevoz. Če nadomestnega vozila ni možno priskrbeti v roku šestih (6) ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, se plačana prevoznina potniku povrne.

V primerih tehnične okvare, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, potnik ni upravičen do drugih povračil ali odškodnine, razen če dokaže, da je okvara posledica velike malomarnosti ali naklepa prevoznika. Potnik se odpoveduje vsem ostalim zahtevam za odškodnino do posrednika in prevoznika.

Če je prevoz prekinjen zaradi drugih izrednih vzrokov, za katere potnik ne odgovarja (razen višje sile), ima potnik pravico zahtevati, ali da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj, plačana prevoznina pa se naročniku vrne, ali da potnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo prevoznine.

Potnik v primeru drugih izrednih prekinitev vožnje do povrnitve drugih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ni upravičen, razen če ne dokaže, da je prišlo do izredne prekinitve vožnje zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika, s čemer se potnik izrecno strinja in se odpoveduje vsem zahtevkom do prevoznika ali posrednika iz tega temelja.


22. IZGUBA DOKUMENTOV
V kolikor potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu odtujeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.


23. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno štejejo za veljavne: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Fotografije, objavljene na internetu in v promocijskih materialih, katerih vsebina je animacijske narave in jih AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. posredujejo potniku z željo, da se objavijo, so informativne narave, zato AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter videz teh fotografij.


24. REKLAMACIJE

Potnik je dolžan v kraju samem reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku agencije Mini Šport ali pri organizatorju potovanja v primerih, ko agencija Mini Šport nastopa kot subagent. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Agencija Mini Šport ne bo upoštevala kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjala na pisno reklamacijo.

Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom Agencije Mini Šport sestavi zapisnik o nastali situaciji.

Najkasneje v 8 dneh po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti zapisnik s podpisom predstavnika Agencije Mini Šport in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. Agencija Mini Šport bo upoštevala samo reklamacije z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije. Agencija Mini Šport ne prevzema odgovornosti za namestitvene kapacitete v smislu kakovosti, lokacije, opisa (npr. tlorisa apartmaja, razporeditve prostorov v apartmaju), števila in strukture ležišč v apartmaju ali sobi, vendar se trudi, da vedno nastopa z realnimi podatki o stanju namestitvenih kapacitet, skladno s podatki, ki jih pridobi od namestitvenega objekta ali organizatorja potovanja v tistih primerih, ko Agencija Mini Šport nastopa kot subagent. Agencija Mini Šport izrecno ne prevzema odgovornosti za stanje namestitvene kapacitete (čistoča, oprema, ogrevanje, posoda...), ker je za to stanje odgovoren lastnik objekta. Potnik rešuje navedene situacije v kraju, saj Agencija Mini Šport nima vpliva na zatečeno stanje apartmaja, hotela, penziona ali druge namestitve. Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom oziroma ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. poznejše reklamacije ne bo upošteval. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Potnik naj pisno reklamacijo priporočeno pošlje na naslov AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O., Križevska vas 16, 8330 Metlika. Brez pisne reklamacije AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Prav tako AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. ne upošteva reklamacij, ki so prispele na drug naslov, kot je zgoraj navedeno – na sedež družbe. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam, v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena.

25. UPORABA PODATKOV
AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smatra se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.


26. POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE


Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te turistične aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam določeno drugače.


27. V PRIMERU NASTANITVE V APARTMAJIH
Namestitev v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih je mogoča po 14. uri na dan pričetka koriščenja posameznega turističnega aranžmaja. Zadnji dan posameznega turističnega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 9. ure zjutraj. V kolikor pri posamezni ponudbi apartmajev ni navedeno drugače, veljajo navedene ure menjav.
AGENCIJA MINI ŠPORT D.O.O, Križevska vas 16, 8330 Metlika, 30.4.2016

 

SPLOŠNI POGOJI POUČEVANJA - SMUČARSKIH TABOROV, TEČAJEV, POČITNIC in splošne rekreativne vadbe za otroke;

A. Splošni pogoji smučarskega tabora, počitnic in tečajev:

Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži smučarskega tabora/tečajev smučanja /tečajev plavanja /tečajev rolanja/poletnih počitnic in sprejemam navedena splošna pravila;
-Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje zaradi ukvarjanja s športom
-O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana ...) bomo predčasno obvestili organizatorja počitnic. Za posebnosti v zvezi z dietami in alergijami, se obrnite na vodjo dejavnosti. 
-Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru tabora (ekskurzije ,..)
-Za vse vrednostne predmete, ki jih bo prinesel s seboj, odgovarja sam
-Strinjam se s tem, da Agencija MINI ŠPORT d.o.o. ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času trajanja smučarskega tabora, tečaja ali počitnic, – počitnic, v kolikor te ne nastanejo kot posledica nezadostnega dolžnega ravnanja protipravnosti in skrbnosti mentorjev, ter opustitve vsakršnega nadzora in dajanja navodil, ki utegne povzročiti škodo. Organizator se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.

B: ODPOVED PROGRAMA tečaja smučanja:

Pridržujemo si pravice do odpovedi programa v primeru premajhnega števila prijavljenih ali spremembe programa oz. kraja izvedbe. Ker smo odvisni od zunanjih razmer ter razmer na smučišču oz. poligonu, opozarjamo na možnost odpovedi termina, v kolikor bo vreme neprimerno za izvedbo tečaja. V tem primeru bodo lahko tečajniki izbrali drug termin, brez doplačila. O odpovedi bomo starše obvestili pravočasno.

Po prijavi prejmete predračun po e-pošti, ki ga pred pričetkom tečaja poravnate. V primeru odpovedi tečaja s strani organizatorja, se plačilo povrne v celoti. V primeru, da se tečaja ne boste udeležili, je potrebno odpovedati vsaj 5 dni pred pričetkom tečaja, žal za kasnejšo odpoved, plačil ne vračamo. Priporočamo, da sklenete riziko odpovedi zaradi bolezni in ste upravičeni do povračila stroškov prekinitve rezerviranega oz. neizkoriščenega dela tečaja. V primeru višje sile, organizacijskih ovir ali okvare bazena oz. športnega objekta, kjer se vadba izvaja, se program lahko podaljša in izvede najkasneje do konca šolskega leta. V kolikor kljub podaljšanju programa ne bo mogoče izvesti v celoti, bo izvajalec vrnil naročniku sorazmeren delež neizkoriščenega dela programa ali mu ponudil ustrezne nadomestne rešitve. Sorazmerni delež se izračuna na osnovno ceno programa.

 

C: Pravila vadbe in tečajev plavanja ter splošni pogoji v Mini Šport: 

 

Vadba poteka skozi šolsko leto, v razpisanih terminih in datumih. Prispevek za vadbo poravnajo starši pred začetkom njegovega izvajanja in si s tem zagotovijo mesto v programu. Vadnina se plačuje za dogovorjeno število vadbenih ur, ki so razpisani za posamezni termin in vadbo. Račun starši prejmejo po e-pošti. Neredna udeležba ne zmanjšuje višine dogovorjenega zneska in se ne vrača. Izjema so dalj časa trajajoče poškodbe (mesec in več), resnejše bolezni, ali kaki drugi, tehtni in nepredvidljivi razlogi, ko mora vadeči prekiniti z vadbo. V tem primeru se vplačani znesek po dogovoru prenese v naslednje vadbeno obdobje na podlagi ustreznega potrdila. Za uveljavljanje prenosa zneska vplačanega programa, morate razlog odsotnosti pravočasno (takoj, ko se pojavi) javiti na info@minisport.si.

SPLOŠNE DOLOČBE in določbe v primeru IZREDNE SITUACIJE, izrednih dogodkov, izrednih razmer ALI ODPOVED ZARADI VIŠJE SILE V LETNIH PROGRAMIH:

V primeru, da se v času med dnem prijave in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacija, ki program po svoji osnovni funkciji spremeni, oz. da prejmemo s strani pristojnih organov dodatna navodila/priporočila oz. omejitve, bomo le-te upoštevali in program po potrebi spremenili oz. dopolnili. Ob morebitni prepovedi izvajanja dela ali celotne dejavnosti (primer: uporaba bazena), bomo program v skladu z možnostmi ustrezno podaljšali do konca tekočega šolskega leta oz. po potrebi do pričetka naslednjega šolskega leta. V primeru, da se zaradi okoliščin oz. navodili pristojnih organov s programom v nobeni obliki ne more nadaljevati, lahko Agencija MINI ŠPORT d.o.o. ta program odpove, za neizkoriščen oz. neizveden del programa pa udeležencu prizna dobropis za istovrstno dejavnost v času in 1-letnem obdobju od dneva ponovnega pričetka izvajanja programov, ki se lahko v primeru, da bi tudi po preteku tega obdobja še naprej trajale izredne razmere, to obdobje tudi podaljša.

Agencija MINI ŠPORT d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo a prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve. 

Z vpisom v programe Agencije MINI ŠPORT d.o.o. so udeleženec programa in njegovi skrbniki seznanjeni in se strinjajo z Izjavo covid ter vsemi aktualnimi smernicami in omejitvami

Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal strokovno ter po načelu varnosti. Vadeči se obvezuje upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih poda vaditelj. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere vaditelj in Mini šport nimata vpliva, vaditelj in Mini Špot ne odgovarjajo. Vaditelj sme z vadbe izključiti vadečega, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari.

S prijavnico/pogodbe oz. obiskovanjem programa, udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov Mini Športa.  

D: Cene

za posamezni program so navedene na www.minisport.si

E: Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti za neplačila se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbranega športnega programa, plačila ne vračamo. Prav tako v primeru ne-obiskovanja vadbe vadnine ne vračamo. 

F: Reklamacije;

Če menite, da račun ni pravilen, lahko najkasneje do datuma valute, ki je napisan na računu, to sporočite na naš elektronski naslov in obrazložite reklamacijo.

G: VAROVANJE PODATKOV;

Mini šport se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene s prijavnicami vadečih uporabljal izključno za lastne potrebe. Mini Šport oglašuje svoje dejavnosti na različnih prireditvah. Vadeči ali njihovi skrbniki, se s prijavo na vadbo Mini Športa strinjajo s fotografiranjem in snemanjem izključno v namene promocije Mini Športa.

KONČNE DOLOČBE:

Mini Športu si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev.

Pridružujemo si pravico do manjših sprememb programa. O spremembah bomo udeležence obvestili teden dni pred morebitno spremembo programa. Pridružujemo si pravico prilagajanja, spreminjanja programa ob primeru nadomeščanj.

Hvala za razumevanje!

bottom of page