top of page

Splošni pogoji športnih programov

Vadbe_MiniSport.jpg
SPLOŠNI POGOJI POUČEVANJA - SMUČARSKIH TABOROV, TEČAJEV in splošne rekreativne vadbe za otroke;

  1. Splošni pogoji smučarskega tabora, počitnic in tečajev:

Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži smučarskega tabora/tečajev smučanja /tečajev plavanja /tečajev rolanja/poletnih počitnic in sprejemam navedena splošna pravila;
-Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje zaradi ukvarjanja s športom
-O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana ...) bomo predčasno obvestili organizatorja počitnic. Za posebnosti v zvezi z dietami in alergijami, se obrnite na vodjo dejavnosti. 
-Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru tabora (ekskurzije ,..)
-Za vse vrednostne predmete, ki jih bo prinesel s seboj, odgovarja sam
-Strinjam se s tem, da Agencija MINI ŠPORT d.o.o. ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času trajanja smučarskega tabora, tečaja ali počitnic, – počitnic, v kolikor te ne nastanejo kot posledica nezadostnega dolžnega ravnanja protipravnosti in skrbnosti mentorjev, ter opustitve vsakršnega nadzora in dajanja navodil, ki utegne povzročiti škodo. Organizator se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.

 

2. ODPOVED PROGRAMA tečaja smučanja: Pridržujemo si pravice do odpovedi programa v primeru premajhnega števila prijavljenih ali spremembe programa oz. kraja izvedbe. Ker smo odvisni od zunanjih razmer ter razmer na smučišču oz. poligonu, opozarjamo na možnost odpovedi termina, v kolikor bo vreme neprimerno za izvedbo tečaja. V tem primeru bodo lahko tečajniki izbrali drug termin, brez doplačila. O odpovedi bomo starše obvestili pravočasno.

Po prijavi prejmete predračun po e-pošti, ki ga pred pričetkom tečaja poravnate. V primeru odpovedi tečaja s strani organizatorja, se plačilo povrne v celoti. V primeru, da se tečaja ne boste udeležili, je potrebno odpovedati vsaj 5 dni pred pričetkom tečaja, žal za kasnejšo odpoved, plačil ne vračamo. Priporočamo, da sklenete riziko odpovedi zaradi bolezni in ste upravičeni do povračila stroškov prekinitve rezerviranega oz. neizkoriščenega dela tečaja. V primeru višje sile, organizacijskih ovir ali okvare bazena oz. športnega objekta, kjer se vadba izvaja, se program lahko podaljša in izvede najkasneje do konca šolskega leta. V kolikor kljub podaljšanju programa ne bo mogoče izvesti v celoti, bo izvajalec vrnil naročniku sorazmeren delež neizkoriščenega dela programa ali mu ponudil ustrezne nadomestne rešitve. Sorazmerni delež se izračuna na osnovno ceno programa.

 

3. Pravila vadbe in tečajev plavanja ter splošni pogoji v Mini Šport: 


Vadba poteka skozi šolsko leto, v razpisanih terminih in datumih.  Vadnina se plačuje za dogovorjeno število vadbenih ur, ki so razpisani za posamezni termin in vadbo. Račun starši prejmejo po e-pošti.
 

Neredna udeležba ne zmanjšuje višine dogovorjenega zneska.  V kolikor pa bi želeli odsotnost nadomestiti (nudimo vam 5 nadomestnih učnih ur / leto), je potrebno predhodno uskladiti nadomestni termin. 
Izjema so dalj časa trajajoče poškodbe (mesec in več), resnejše bolezni, ali kaki drugi, tehtni in nepredvidljivi razlogi, ko mora vadeči prekiniti z vadbo. V tem primeru se vplačani znesek po dogovoru prenese v naslednje vadbeno obdobje na podlagi ustreznega potrdila. Za uveljavljanje prenosa zneska vplačanega programa, morate razlog odsotnosti pravočasno (takoj, ko se pojavi) javiti na info@minisport.si.

NADOMEŠČANJE ZAMUJENIH UČNIH UR:  Mini šport nudi udeležencu programa možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure nadomesti v drugih razpoložljivih terminih in lokacijah, v kolikor so le-ti na voljo.  Nadomeščanje posamezne učne ure se lahko izvede ne glede na razlog manjkanja.  

a. SPLOŠNE DOLOČBE in določbe v primeru IZREDNE SITUACIJE, izrednih dogodkov, izrednih razmer ALI ODPOVED ZARADI VIŠJE SILE V LETNIH PROGRAMIH:

V primeru, da se v času med dnem prijave in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacija, ki program po svoji osnovni funkciji spremeni, oz. da prejmemo s strani pristojnih organov dodatna navodila/priporočila oz. omejitve, bomo le-te upoštevali in program po potrebi spremenili oz. dopolnili. Ob morebitni prepovedi izvajanja dela ali celotne dejavnosti (primer: uporaba bazena), bomo program v skladu z možnostmi ustrezno podaljšali do konca tekočega šolskega leta oz. po potrebi do pričetka naslednjega šolskega leta. V primeru, da se zaradi okoliščin oz. navodili pristojnih organov s programom v nobeni obliki ne more nadaljevati, lahko Agencija MINI ŠPORT d.o.o. ta program odpove, za neizkoriščen oz. neizveden del programa pa udeležencu prizna dobropis za istovrstno dejavnost v času in 1-letnem obdobju od dneva ponovnega pričetka izvajanja programov, ki se lahko v primeru, da bi tudi po preteku tega obdobja še naprej trajale izredne razmere, to obdobje tudi podaljša.

Agencija MINI ŠPORT d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo s prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve. 

Z vpisom v programe Agencije MINI ŠPORT d.o.o. so udeleženec programa in njegovi skrbniki seznanjeni in se strinjajo z Izjavo covid ter vsemi aktualnimi smernicami in omejitvami.

Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal strokovno ter po načelu varnosti. Vadeči se obvezuje upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih poda vaditelj. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere vaditelj in Mini šport nimata vpliva, vaditelj in Mini Špot ne odgovarjajo. Vaditelj sme z vadbe izključiti vadečega, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari.

S prijavnico/pogodbe oz. obiskovanjem programa, udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov Mini Športa.  

B: Cene

Cene so za posamezni vadbeni program navedene na www.minisport.si. Možno je plačilo na obroke ali v enkratnem znesku, pri čemer je popust obračunana pri plačilu v enkratnem znesku. 

 

Vadba poteka na določene datume oz. predpisano število ur, ki so določeni v naprej. Vpisnina je enkraten znesek ob vpisu v novo šolsko leto: 30,00/ otroka in je že vključena v končno ceno vadnine. 

Prijava: Pri vpisu se poravna prvi obrok v višini 50€, ki služi kot potrditev termina in vključuje 2 poskusni učni uri. Po preteku teh dveh ur lahko brez dodatnega plačila odstopite od programa. 

Preostanek plačila starši porovnajo v 7 dneh od začetka programa, ob prejemu računa. 

c: Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti za neplačila se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru odstopa, se vadnina izračuna glede na število preostalih učnih ur do konca tečaja od dneva odstopa naprej. Izbirate lahko med možnostjo vračila denarja v denarni obliki ali v obliki dobropisa izbranega športnega programa. 

d: Reklamacije;

Če menite, da račun ni pravilen, lahko najkasneje do datuma valute, ki je napisan na računu, to sporočite na naš elektronski naslov in obrazložite reklamacijo.

e: VAROVANJE PODATKOV;

Mini šport se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene s prijavnicami vadečih uporabljal izključno za lastne potrebe. Mini Šport oglašuje svoje dejavnosti na različnih prireditvah. Vadeči ali njihovi skrbniki, se s prijavo na vadbo Mini Športa strinjajo s fotografiranjem in snemanjem izključno v namene promocije Mini Športa.

F: KONČNE DOLOČBE:

Mini Športu si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev.

Pridružujemo si pravico do manjših sprememb programa. O spremembah bomo udeležence obvestili teden dni pred morebitno spremembo programa. Pridružujemo si pravico prilagajanja, spreminjanja programa ob primeru nadomeščanj.

Hvala za razumevanje!

bottom of page